Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Patagonia: Patagonia Consultants B.V., Patagonia Opleidingen B.V., Patagonia Company B.V., alsmede haar personeel en alle aan deze vennootschappen gelieerde (rechts)personen;
  2. Opdrachtgever: elke (rechts)persoon die met Patagonia onderhandelt over het verstrekken van een opdracht, dan wel aan Patagonia een opdracht heeft verstrekt;
  3. Opdracht: de opdracht van opdrachtgever aan Patagonia om een opleiding te verzorgen, het vervaardigen en leveren van opleidingsmateriaal, alsmede om diensten te verrichten, zoals advisering, interim-management en detachering, alles in de ruimste zin des woords. Onder de opdracht wordt tevens begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Patagonia en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de bij Patagonia werkzame personen, personen die door Patagonia zijn ingeschakeld en voor een ieder, voor wie Patagonia aansprakelijk kan worden gehouden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Totstandkoming overeenkomst

  1. Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Tenzij anders overeengekomen hebben de offertes een geldigheidsduur van 30 werkdagen, daargelaten de bevoegdheid van Patagonia de offerte steeds te wijzigen, op te schorten of in te trekken, hetgeen alleen schriftelijk kan geschieden. Patagonia is pas gebonden nadat de opdracht definitief schriftelijk is aanvaard. Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken en/of toezeggingen, welke niet schriftelijk door Patagonia zijn aanvaard, zullen vervallen .
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Patagonia. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is Patagonia vrij om te bepalen wie van haar medewerkers de opdracht zal uitvoeren.
  4. Patagonia zal bij de uitvoering van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  5. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Patagonia tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Patagonia ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

A. Diensten Consultancy en Interim-management

A.1 Grondslag offertes

Offertes van Patagonia zijn gebaseerd op de informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Patagonia zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting', omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

A.2 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens, die Patagonia nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Patagonia betrokken (zullen) zijn. Als Patagonia daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn/haar locatie Patagonia kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

A.3 Het betrekken van hulppersonen bij de opdrachtuitvoering

Elke aan Patagonia gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Patagonia is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van Patagonia. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

A.4 Personeel

a. Wijziging adviesteam
Patagonia kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Patagonia plaatsvinden.

b. Het aantrekken of in dienst nemen van personeel van Patagonia
Opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht geen personeel van Patagonia in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen op straffe van een direct opeisbare en niet voor verrekening vatbare boete ten bedrage van € 10.000 (zegge: tienduizend Euro) voor iedere overtreding van dit beding, tenzij vooraf uitdrukkelijk toestemming is verleend door Patagonia.

A.5 Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten, die Patagonia noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

A.6 Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel A.5 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot)declaratie in rekening gebracht. Patagonia is gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen indien de opdrachtgever op enig moment declaraties van Patagonia niet tijdig heeft voldaan dan wel te voorzien is dat de opdrachtgever declaraties van Patagonia niet tijdig zal voldoen. De opdrachtgever is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen van Patagonia op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen.

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien tijdige betaling achterwege blijft, kan Patagonia de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij/zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn/haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van € 200,-. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

A.7 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Patagonia de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

A.8 Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Patagonia verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Patagonia kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Patagonia hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

A.9 Annulering van de opdracht

De opdrachtgever voor een dienst met contacturen heeft het recht deelname aan, het gebruik van of de opdracht voor een dienst (uren) schriftelijk te annuleren. Bij annulering korter dan 3 dagen, maar langer dan 1 dag vóór aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 50% van de hoofdsom te betalen. Bij annulering korter dan 1 dag voor aanvang van een dienst (uren) is de opdrachtgever verplicht 100% van de hoofdsom te vergoeden.
Opdrachtgever dient bij annulering van de opdracht (uren) te allen tijde de kosten voor eventueel geboekte faciliteiten of reeds extern ingehuurde zaken te vergoeden.

A.10 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere, additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Patagonia vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Patagonia mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging altijd gebruik maken, als zij meent dat voltooiing van de opdracht niet door haar kan worden gevergd. Patagonia behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht, zonder inachtneming van een opzegtermijn, te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

A.11 Intellectuele eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Patagonia. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Patagonia. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing. Bij overtreding van dit artikel verbeurt de opdrachtgever ten laste van Patagonia een direct opeisbare boete van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per overtreding.

A.12 Vertrouwelijkheid

Patagonia is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Patagonia zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Patagonia aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Patagonia, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

A.13 Aansprakelijkheid

Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Patagonia, wordt de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen door Patagonia beperkt tot het bedrag dat door de assuradeur van Patagonia wordt verstrekt, doch maximaal het bedrag van het honorarium, dat Patagonia voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan drie maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal drie maal het gemiddelde declaratiebedrag per maand. Patagonia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin moeten zijn ingediend binnen zes maanden na het ontdekken van de schade, dan wel nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, doch niet later dan één jaar nadat de opdracht is geëindigd, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

B. Opleidingen

B.1 Inschrijving

Inschrijvingen voor opleidingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. Patagonia bevestigt per e-mail of brief separaat de inschrijving. Patagonia behoudt zich het recht voor een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren. Door inschrijving aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

B.2 Opleiding

Patagonia spant zich in om te zorgen voor een adequate en deugdelijke kwaliteit van de opleidingen. Patagonia behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een opleiding af te lasten, uit te stellen, dan wel opleidingen en/of opleidingsgroepen samen te voegen. Patagonia zal opdrachtgever in voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.

B.3 Informatie

Het programma van de opleiding staat omschreven in het meest recente folder- en voorlichtingsmateriaal. Patagonia behoudt zich het recht voor wijzingen in het opleidingsprogramma aan te brengen. Patagonia zal de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen. Alle van of namens Patagonia in het kader van de opleiding door opdrachtgever verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van opdrachtgever en diens organisatie. De intellectuele eigendomsrechten van de verkregen informatie komt aan Patagonia toe. Het is opdrachtgever niet toegestaan deze informatie te verveelvuldigen of te openbaren. Het is opdrachtgever niet toegestaan op basis van de door Patagonia verzorgde opleidingontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal zelf ofwel in samenwerking met derden een soortgelijke opleiding te ontwikkelen of te geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Patagonia.

B.4 Locatie en tijdstip

Patagonia behoudt zich het recht voor het tijdstip, de locatie en plaats van de opleidingsbijeenkomsten te wijzigen. Patagonia zal de opdrachtgever daarvan tijdig op de hoogte stellen. Patagonia behoudt zich tevens het recht voor om aangekondigde docenten te vervangen.

B.5 Klachten

Eventuele klachten over de door Patagonia verzorgde opleidingen dienen binnen 8 dagen na uitvoering daarvan schriftelijk en gemotiveerd aan Patagonia Opleidingen B.V., Boshoek 7 3332 KA te Zwijndrecht, kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan Patagonia geacht mag worden de overeenkomst op juiste wijze te hebben uitgevoerd.

B.6 Tarieven en Betaling

Het door opdrachtgever aan Patagonia verschuldigde cursusgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en dient voor aanvang van de opleiding op de op de factuur aangegeven bankrekening van Patagonia te zijn bijgeschreven. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt Patagonia zich het recht voor om de opdrachtgever uit te sluiten van deelname.

B.7 Annulering

Annulering door opdrachtgever van zijn/haar deelname aan een opleiding is uitsluitend rechtsgeldig, indien deze schriftelijk geschiedt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan opdrachtgever uiterlijk tot twee weken voor aanvang van de opleiding kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen twee weken voor aanvang van de opleiding is opdrachtgever 100% van de opleidingskosten verschuldigd.

B.8 Certificaat van Deelname

Indien de opdrachtgever een opleiding heeft gevolgd, wordt desgewenst tegen vergoeding een certificaat van deelname verstrekt.

B.9 Aansprakelijkheid

Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Patagonia, wordt de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen door Patagonia beperkt tot het bedrag dat door de assuradeur van Patagonia wordt verstrekt, doch maximaal het bedrag van het cursusgeld. Patagonia is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin moeten zijn ingediend binnen zes maanden na het ontdekken van de schade, dan wel nadat de schade redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, doch niet later dan één jaar nadat de opdracht is geëindigd, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

C. Algemeen

C.1 Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen Patagonia en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

C.2 Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van een overeenkomst tussen Patagonia en opdrachtgever, dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Dordrecht.

C.3 Slotbepaling

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van werknemers, bestuurders en aandeelhouders van Patagonia. In geval één van deze bedingen in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige, dan wel vernietigbare beding komt alsdan zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.